11B1 Sáng CN: 08h00 – 10h00 Học đến chuyên đề hô hấp ở thực vật
11B1 Sáng thứ 3: 08h00 – 10h00 Sáng thứ 3: 21/05/2019
11B1 Sáng thứ 5: 08h00 – 10h00 Sáng thứ 5: 23/05/2019
12B1 Tối thứ 2: 18h00 – 20h00 Tối thứ 2: 20/05/2019
12B2 Chiều thứ 3: 14h00 – 16h00 Chiều thứ 3: 21/05/2019
12B3 Tối thứ 3: 18h00 – 20h00 Tối thứ 3: 21/05/2019
12B4 Tối thứ 4: 18h00 – 20h00 Tối thứ 4: 22/05/2019
12B5 Chiều thứ 5: 14h00 – 16h00 Chiều thứ 5: 23/05/2019
12B6 Tối thứ 6: 18h00 – 20h00 Tối thứ 6: 24/05/2019